GRUNDLÄGGANDE KUNDINFORMATION

1. Inledning

På Capital Cell vill vi att du ska vara medveten om de risker som är förknippade med att investera i riskkapital. Kom ihåg att:

2. Verksamhetens resultat

Lönsamheten och värdet på din investering beror på hur det går för det företag du investerar i. Så om det inte går bra kanske du inte får den avkastning du förväntat dig och i värsta fall kan du till och med förlora hela eller delar av de pengar du investerat.

Din investering är inte garanterad. Detta innebär att ingen, varken Capital Cell eller företagets initiativtagare eller någon garantifond kan garantera dig en avkastning på din investering eller en minimiavkastning.

3. Bristande likviditet och överförbarhet

Likviditet är den lätthet med vilken du kan sälja dina aktier eller enheter efter att du har förvärvat dem. Aktier som förvärvats i nybildade företag via Capital Cell är inte lättöverlåtbara och kommer sannolikt inte att noteras på den sekundära värdepappersmarknaden, såsom MAB eller den spanska börsen.

Utan en offentlig marknad där det går att hitta en köpare till andelarna kan det vara svårare att sälja dem till en effektiv avkastning. Investeringar som görs via Capital Cell bör betraktas som en medelfristig, illikvid investering.

4. Utdelningar

Utdelningar är betalningar som ett företag gör till sina aktieägare eller partners från företagets vinster. De flesta av företagen på Capital Cell är nystartade företag eller företag i ett tidigt skede, så det är osannolikt att du kommer att få avkastning på din investering under det första året av din investering.

Vinster återinvesteras vanligtvis i själva verksamheten för att driva tillväxt och skapa aktieägarvärde. Företagen är inte skyldiga att betala utdelning till aktieägarna.

5. Utspädning

Investeringar som görs via Capital Cell kan bli föremål för framtida utspädning. Utspädning uppstår när ett företag emitterar fler aktier. Utspädningen påverkar alla befintliga aktieägare som inte förvärvar några av de nyemitterade aktierna. Detta leder till vissa konsekvenser, bland annat förlust av rösträtt, utdelning och värdet på aktieinnehavet.

6. Risk att inte kunna påverka ledningen av företaget

Investerare får inte påverka ledningen av företag som finansieras via crowdfundingplattformen.

7. Diversifiering

Vi rekommenderar att investerare bygger upp en portfölj av investeringar, upprätthåller en diversifierad portfölj och minskar de risker som är förknippade med den. Diversifiering innebär att man sprider ut ett antal investeringar över ett antal investeringar. Om du till exempel är en icke-professionell investerare rekommenderas i allmänhet att du investerar cirka 10 000 euro i 10 projekt under en period på tolv (12) månader.

8. Övervakning

Capital Cell inte är ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut och inte är medlem i någon investeringsgarantifond eller insättningsgarantifond.

Projekt för deltagande finansiering är inte föremål för godkännande eller tillsyn av Comisión Nacional del Mercado de Valores eller Bank of Spain, och därför har den information om projekten som tillhandahålls av initiativtagarna inte granskats av dem, och när det gäller värdepappersemissioner utgör den inte heller ett prospekt som godkänts av Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De projekt som publiceras på Participatory Finance Platform (PFP) på Capital Cell anses vara nystartade företag, och därför innebär investeringar i dessa företag en betydande risk. Du bör bara investera ett belopp som du är villig att förlora och vi rekommenderar investerare att behålla en portfölj av investeringar, hålla en diversifierad portfölj och minska riskerna. Om du investerar i ett företag och det går i konkurs kommer Capital Cell inte att återbetala din investering.

9. Avgifter för arrangörer

Capital Cell ska ha rätt att från Arrangören erhålla en avgift beräknad som en procentsats (7 %) av de totala investeringar som projektet anskaffar under finansieringsrundan.

I det publiceringsavtal som skall undertecknas av Capital Cell och initiativtagaren före publiceringen av projektet skall det fastställas på vilket sätt och enligt vilka villkor initiativtagaren skall betala denna provision.

Under alla omständigheter skall provisionsbeloppet för Capital Cell ökas med den skattesats som motsvarar den vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatten.

Dessutom får Capital Cell vidarebefordra de utgifter som den ådrar sig på uppdrag av arrangören, för vilka den skall utfärda motsvarande utgiftsfakturor och tillhandahålla kopior av styrkande handlingar. De kostnader som ska ersättas ska specificeras i publiceringsavtalet.

10. Rekryteringsförfarande

Capital Cell Capital Cell Capital Cell I enlighet med vad som beskrivs i användarvillkoren för de tjänster som tillhandahålls via portalen, vilka användaren accepterar när denne registrerat sig på portalen, tillhandahåller portalen sina kunder (investerare och utvecklare) de avtalsmodeller och teckningsmekanismer som krävs för att strukturera finansieringen av de projekt som publiceras genom "syndikeringsinstrument" i den juridiska form som beskrivs nedan.

Målet är att alla investerare som deltar i finansieringen av ett projekt som publiceras på plattformen kan kanalisera sin investering i projektet genom ett "fordon" i form av ett aktiebolag, privat aktiebolag, samfällighet eller någon annan juridisk form som har effekten att syndikera sin representation till den person som utses av investerarna själva, ett fordon som skapats särskilt för investeringen i fråga ("Vehicle Company") som, när finansieringsrundan har slutförts framgångsrikt, underlättar styrningen av det initiativtagande företaget och effektiviserar antagandet av företagsbeslut genom att hålla universella möten.

Investerarna å sin sida, som har samma intressen, företräds i det projektansvariga företaget av syndikeringsinstrumentets förvaltare eller företrädare.

De avtalsmodeller som parterna har tillgång till för deltagande i det initiativtagande företaget omfattar dessutom åtagandet att i det initiativtagande företagets bolagsordning och aktieägaravtal inkludera alla investerares rätt att delta i bolagsstämmorna med yttranderätt men utan rösträtt (denna röst utövas av företrädaren för det syndikeringsinstrument som valts av alla investerare).

Capital Cell är ett företag som är skyldigt att revidera sina räkenskaper i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska tillhandahållare av finansieringstjänster för företag. Capital Cell Revisionen av räkenskaperna för anförtros för närvarande ViR Audit.